Algemene voorwaarden en policies

Artikel 1: Duur

Vooraf wordt er tussen Bloomilly en de klant een duurtijd voor de consultatie afgesproken, afhankelijk van de ervaring en het gewenste onderwerp. Indien de duurtijd van de consultatie overschreden wordt, is er een bijkomende vergoeding verschuldigd zoals geadverteerd op de website.

Artikel 2: Locatie

De consultatie vindt bij voorkeur plaats in de praktijkruimte van Bloomilly. Er wordt van de klant verwacht dat hij/zij zich aanmeldt op het adres van de praktijkruimte in Aalter op het afgesproken tijdstip.

Indien noodzakelijk kan, na onderling overleg, de consultatie plaatsvinden in een vertrouwde omgeving voor het kindje. De ruimte dient schoon, voldoende verlicht en verwarmd te zijn. Uiteraard moet er voldoende vrije ruimte zijn om met twee personen tegelijk comfortabel de draagdoek of drager te hanteren.

Indien er huisdieren in de woning zijn, moeten deze voor de hele duur van de consultatie in een andere ruimte geplaatst worden. Er worden geen consultaties geven aan personen die roken of in een huishouden waar gerookt wordt omdat de rook in de doeken gaat zitten. Dit is niet prettig voor een volgende gebruiker en schadelijk voor het volgende kindje.

Als de draagconsulente aan huis komt is er een verplaatsingsvergoeding verschuldigd van 0,50€ per km, heen en terug naar de praktijkruimte van Bloomilly. De aangerekende afstand wordt bepaald aan de hand van de snelste route volgens Google Maps.

Artikel 3: Betaling

De totale prijs voor de draagconsultatie en de eventuele verplaatsingsvergoeding is te betalen tijdens de draagconsultatie. De betaling kan cash of via de app van jouw bank voldaan worden. Indien er bij afloop van de consult een extra vergoeding verschuldigd is, dient deze voldaan te worden voor het vertrek van de draagconsulente. Indien gewenst wordt binnen de maand na de consultatie de factuur bezorgd per e-mail.

Artikel 4: Verloop

Een consultatie wordt steeds gegeven aan slechts één persoon tegelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien er tijdens de consultatie toch meerdere personen de consult volgen, heeft de draagconsulente het recht om te weigeren de consultatie verder te laten doorgaan of een bijkomende vergoeding aan te rekenen.

Om de consultatie zo vlot mogelijk te laten verlopen is het aangewezen een bijkomende verzorger voor het kindje, en eventuele andere kinderen, te voorzien. Zo kan de klant zich voldoende concentreren op de consultatie.

Na het demonstreren van de aan te leren knoopwijze, gaan we samen aan de slag met behulp van een speciale draagpop. Als de klant de knoopwijze voldoende onder de knie heeft, wordt er nogmaals geknoopt, maar dan met het eigen kindje. Aan het einde van de consult wordt er een foto gemaakt van de klant met het kindje in de draagdoek. Indien het kindje niet kan geknoopt worden tijdens de consult, wordt er in samenspraak zo snel mogelijk een opvolgconsult geboekt.

Artikel 5: Na de consultatie

De consultatie is pas afgelopen als de klant de gewenste knoopwijze voldoende onder de knie heeft en als de draagconsulente ervan overtuigd is dat hij/zij het kindje zelfstandig op een veilige en ergonomische wijze kan knopen.

Indien de klant achteraf nog vragen of opmerkingen heeft, kan hij/zij hiervoor de draagconsulente contacteren via e-mail. In de mate van het mogelijke zal de draagconsulente de klant adviseren via e-mail. Indien nodig kan er ook een opvolgconsult geboekt worden.

In geen geval kan de draagconsulente aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van een doek of drager, of die toegebracht wordt aan personen en/of zaken door of bij het werken met een doek of drager.

Artikel 6: Annulatie

Indien de klant de geplande draagconsultatie wenst te annuleren of te verplaatsen, dient dit minimaal 2 dagen op voorhand telefonisch of via e-mail gemeld te worden aan de draagconsulente. Indien er minder dan 2 dagen voor de consult geannuleerd wordt, is er een vergoeding van 30€ verschuldigd aan de draagconsulente. De consulente zal de klant een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag, die binnen de week dient te worden voldaan per overschrijving.

Artikel 7: Privacy

Alle persoonsgegevens en foto’s zullen enkel gebruikt worden voor de eigen administratie van de Bloomilly en worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Het e-mailadres kan wel gebruikt worden voor een mailing door Bloomilly, tenzij de klant zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.

Artikel 1: Legitimatieplicht

De verhuurder kan op elk moment de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen van één of meerdere identiteitsbewijzen. De verhuurder heeft het recht om een kopie te maken van het getoonde identiteitsbewijs.

Artikel 2: Waarborg

Voor elke doek of drager kan de verhuurder een waarborg aanrekenen zoals aangegeven op www.bloomilly.be. De waarborg dient via het online betalingssysteem, per overschrijving vooraf, d.m.v. Payconiq bij afhaling betaald te worden. Wanneer de doek of drager tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, wordt de waarborg terugbetaald aan de huurder. Het waarborg wordt dan binnen de 3 dagen terugbetaald aan de huurder.

Artikel 3: Duur van huurperiode

De doek of drager wordt verhuurd voor een vooraf bepaalde periode, zoals overeengekomen tussen de huurder en de verhuurder en zoals vermeld op de huurovereenkomst. De huurperiode begint op de dag van het verzenden of afhalen van de doek of drager en stopt op de dag dat de doek weer wordt ingeleverd bij de verhuurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen huurperiode verlengen kan enkel na schriftelijk akkoord van de verhuurder. Bij het overschrijden van de huurtermijn wordt er 2€ per dag extra afgehouden van de waarborg. We rekenen er natuurlijk op dat u de drager tijdig terugbezorgt zodat het gezin na u ook van de drager kan genieten. Contacteer ons zeker als er een probleem opduikt!

Artikel 4: Afhaling en/of verzending

De doek of drager dienen bij voorkeur te worden afgehaald en teruggebracht door de huurder aan het adres van de verhuurder. De verantwoordelijkheid voor het (tijdig) ophalen en terugbrengen van de doek of drager ligt bij de huurder zelf. Hiervoor dient er steeds een afspraak gemaakt te worden met de verhuurder.

Als de huurder de doek of drager niet kan afhalen en/of terugbrengen, mag deze ook per post of koeriersdienst verzonden worden, mits schriftelijk akkoord van de verhuurder. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de huurder. De doek of drager moeten steeds aangetekend en verzekerd verzonden te worden. De traceercode dient steeds aan de verhuurder doorgegeven te worden. De doek of drager dienen tijdig verzonden te worden zodat deze afgeleverd wordt bij de verhuurder voor het einde van de huurperiode.

Als de doek of drager aan het begin van de huurperiode door de verhuurder moet opgestuurd worden, zal deze op de eerste dag van de huurperiode verzonden worden. De verzendingskosten zijn ten laste van de huurder en dienen vooraf betaald te worden. Schade die ontstaat tijdens de verzending is voor rekening van de huurder.

Artikel 5: In gebreke zijn en schadevergoeding

Indien de huurder niet op het overeengekomen tijdstip bij aanvang van de huurperiode de gehuurde doek of drager afhaalt is dat geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd voor de gehele schriftelijk overeengekomen huurperiode.

Indien de huurder niet uiterlijk op de einddatum van de huurperiode de gehuurde doek of drager geretourneerd heeft, om welke reden dan ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en is hij/zij een schadevergoeding verschuldigd aan de verhuurder. Bij niet-tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de normale huurprijs per week, vermeerderd met 2 euro per dag.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde doek of drager, of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde doek of drager.

Als de drager erg bevuild is of er dierenharen aan hangen wordt er 5€ extra aangerekend bij retour.

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de doek of drager is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder. De huurder dient dan de nieuwprijs van de doek of drager minus de borg te betalen.

Artikel 6: Annulatie

Indien de huurder een doek of drager gereserveerd heeft bij de verhuurder en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen.

Indien de huurder de voorgenomen huurovereenkomst schriftelijk annuleert, meer dan één week voor de aanvang van de huurperiode kan de annulering kosteloos geschieden. Bij annulatie meer dan drie dagen voor de aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de huurprijs verschuldigd. Bij annulatie drie dagen of minder voor de aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd. 

Artikel 7: Gebruik

De huurder verklaart bij ontvangst na te gaan of de doek of drager zich in goede staat bevindt. Eventuele vastgestelde schade dient meteen gemeld te worden aan de verhuurder. Indien zich tijdens de huurperiode een beschadiging aan de gehuurde doek of drager voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan zelf schade te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde doek of drager, tenzij dit uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen. Indien de schade aan de gehuurde doek of drager niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn. De doek of drager mag niet door de huurder gewassen worden. Mocht om welke reden dan ook de doek of drager gewassen moeten worden, dient men vooraf contact op te nemen met de verhuurder. Mocht de huurder huisdieren hebben kan er wel een doek of drager gehuurd worden, maar huurder houdt deze dan uit de buurt van de dieren. Dit om schade aan de doek of drager te voorkomen en i.v.m. eventuele allergieën bij een volgend kindje. Bij het niet naleven van deze bepaling is de verhuurder niet verantwoordelijk voor verdere gevolgen en heeft de verhuurder het recht om de gegevens te verstrekken van de huurder zodat de nieuwe huurder contact kan opnemen.

De verhuurder leent geen drager of doeken uit in een huishouden waar gerookt wordt omdat de rook in de doeken gaat zitten. Dit is niet prettig voor een volgende gebruiker en schadelijk voor het volgende kindje. Indien de verhuurder vaststelt dat de doek naar rook geurt, zal de waarborg ingehouden worden.

Artikel 8: Werking

Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de huurder bekend te zijn met de werking van de doek of drager en erkent de huurder dat de door hem gehuurde doek of drager beantwoordt aan het doel waarvoor hij de doek of drager huurt. De huurder zal de doek of drager uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de doek of drager omgaan als een goede ouder en zal tevens zorgen voor passende en veilige opslag. De verhuurder vindt het belangrijk dat u weet hoe u een doek of drager moet gebruiken. Indien u hiermee niet vertrouwd bent, boek dan eerst een consultatie. De verhuurder heeft het recht om bij twijfel te vragen aan huurder om te laten zien hoe de doek of drager gebruikt moet worden.

Artikel 9: Privacy

Alle persoonsgegevens en eventuele foto’s zullen enkel gebruikt worden voor de eigen administratie van de draagconsulente en worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Het e-mailadres kan wel gebruikt worden voor een mailing door Bloomilly, tenzij de klant zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.

Artikel 1: Legitimatieplicht

De verhuurder kan op elk moment de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen van één of meerdere identiteitsbewijzen. De verhuurder heeft het recht om een kopie te maken van het getoonde identiteitsbewijs.

Artikel 2: Betaling

Voor de verhuur van het bevallingsbad en/of de opblaasbare baarkruk CUB rekent de verhuurder de prijs aan zoals aangegeven op www.bloomilly.be, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het totaalbedrag dient voldaan te zijn per overschrijving voor de afhaling. Van zodra de verhuurder de betaling ontvangen heeft, wordt het bevallingsbad en/of de opblaasbare baarkruk gereserveerd voor de huurder.

Artikel 3: Duur van huurperiode

Het opblaasbare bevalbad en/of de CUB wordt verhuurd voor een vooraf bepaalde periode, die loopt vanaf 37 weken zwangerschap tot uiterlijke 42 weken zwangerschap. Deze data wordt vermeld op de huurovereenkomst die de huurder ontvangt bij afhaling van het bad.

Na de geboorte van de baby wordt dit zo snel mogelijk gemeld aan Bloomilly en wordt er een afspraak gemaakt voor het retourneren van het bevalbad en/of de CUB. Uiterlijk binnen de week na de geboorte dient het bad geretourneerd te zijn.

Artikel 4: Afhaling en/of verzending

Het bevalbad en/of de CUB dienen bij voorkeur te worden afgehaald en teruggebracht door de huurder aan het adres van de verhuurder. De verantwoordelijkheid voor het (tijdig) ophalen en terugbrengen van het materiaal ligt bij de huurder zelf. Hiervoor dient er steeds een afspraak gemaakt te worden met de verhuurder.

Als de huurder het bevalbad en/of de CUB niet kan afhalen en/of terugbrengen, mag deze ook per post of koeriersdienst verzonden worden, mits schriftelijk akkoord van de verhuurder. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de huurder. Alle materialen moeten steeds aangetekend en verzekerd verzonden worden. De traceercode dient steeds aan de verhuurder doorgegeven te worden. De doek of drager dienen tijdig verzonden te worden zodat deze afgeleverd wordt bij de verhuurder voor het einde van de huurperiode.

Als het bevalbad en/of de CUB aan het begin van de huurperiode door de verhuurder moet opgestuurd worden, zal deze op de eerste dag van de huurperiode verzonden worden. De verzendingskosten zijn ten laste van de huurder en dienen vooraf betaald te worden. Schade die ontstaat tijdens de verzending is voor rekening van de huurder.

Artikel 5: In gebreke zijn en schadevergoeding

Indien de huurder niet op het overeengekomen tijdstip bij aanvang van de huurperiode het bevalbad en/of de CUB afhaalt is dat geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd voor de gehele schriftelijk overeengekomen huurperiode.

Indien de huurder niet uiterlijk op de einddatum van de huurperiode de gehuurde materialen geretourneerd heeft, om welke reden dan ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en is hij/zij een schadevergoeding verschuldigd aan de verhuurder. Bij het overschrijden van de huurtermijn wordt er 10€ per dag extra aangerekend bovenop de oorspronkelijke huurprijs.

Indien de meegeleverde artikelen uit onderstaande lijst ‘Retour’ niet retour gebracht worden, of beschadigd zijn, wordt hiervoor de nieuwprijs, vermeerderd met de verzendkosten van de leverancier, in rekening gebracht.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde materialen, of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het gebruik van het bevalbad en/of de CUB. Het verkrijgen van de toestemming van de zorgverlener voor het gebruik van het bevalbad en/of de CUB liggen geheel bij de huurder.

Het bevalbad moet steeds schoon en droog opgeborgen en terugbezorgd worden. Alle schade die tijdens de huurperiode aan het bevalbad en/of de CUB is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder. De huurder dient dan de nieuwprijs van het beschadigde materiaal te betalen.

Artikel 6: Annulatie

Indien de huurder een bevalbad en/of CUB gereserveerd heeft bij de verhuurder en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen.

Indien de huurder de voorgenomen huurovereenkomst schriftelijk annuleert binnen de 14 dagen na het sluiten van de huurovereenkomst kan de annulering kosteloos geschieden. Bij annulatie meer dan 14 dagen na het sluiten van de huurovereenkomst is de huurder één derde van de huurprijs verschuldigd.

Artikel 7: Gebruik

De huurder verklaart bij ontvangst na te gaan of het bevalbad en/of de CUB zich in goede staat bevindt. Eventuele vastgestelde schade dient meteen gemeld te worden aan de verhuurder. Indien zich tijdens de huurperiode een beschadiging aan de gehuurde materialen voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan zelf schade te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materialen, tenzij dit uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen. Indien de schade aan de gehuurde materialen niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

Mocht de huurder huisdieren hebben kan er wel een bevalbad en/of CUB gehuurd worden, maar huurder houdt deze dan uit de buurt van de dieren. Dit om schade aan de materialen te voorkomen. 

De verhuurder verhuurt geen bevalbad en/of CUB in een huishouden waar gerookt wordt. Indien de verhuurder vaststelt dat de materialen naar rook geuren, zal er een schadevergoeding van 300€ verschuldigd zijn.

Wanneer het bevalbad om welke reden dan ook niet gebruikt is, krijgt de huurder 35€ terug op voorwaarde dat alle verpakkingen van de nieuwe onderdelen ongeopend zijn.

Het bevalbad moet om hygiënische redenen altijd gebruikt worden met de meegeleverde binnenhoes. Indien het bevalbad zinder deze hoes gebruikt werd worden de schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Artikel 8: Werking

Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de huurder bekend te zijn met het correct gebruik van het bevalbad en/of de CUB en de toestemming van zijn/haar zorgverlener te hebben voor het gebruik ervan. In het pakket zit een Nederlandstalige en/of Engelstalige handleiding.

De huurder zal het bevalbad en/of de CUB uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de materialen omgaan als een goede ouder en zal tevens zorgen voor passende en veilige opslag.

Artikel 9: Privacy

Alle persoonsgegevens en zullen enkel gebruikt worden voor de eigen administratie van Bloomilly en worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Het e-mailadres kan wel gebruikt worden voor een mailing door Bloomilly, tenzij de klant zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.

Artikel 10: Lijst retour

Volgende meegeleverde artikelen dienen retour gebracht te worden:

 • bevalbad Birth Pool in a Box PRO formaat Normaal of Mini in bijhorende opbergtas en 2 riempjes om het bad samen te binden
 • handleiding en instructiekaarten
 • elektrische opblaaspomp met koppelstukken
 • elektrische dompelpomp met slangaansluitstuk
 • gehele set universele kraankoppelstukken in kleine opbergdoos
 • spiegel Birth Mirror
 • vloerbeschermingsfolie en anti-slipmatje
 • afdekhoes (cover)
 • grote opbergdoos voor bovenstaande materialen (m.u.v. het bad, opbergtas en riempjes)


Artikel 11: Lijst houden/Wegwerp

Volgende meegeleverde artikelen zijn voor eenmalig gebruik en worden indien niet gebruikt enkel terugbetaald als ze allemaal in ongeopende verpakking geretourneerd worden:

 • nieuwe hygiënische binnenhoes (liner)
 • nieuw schepnetje
 • nieuwe thermometer
 • nieuwe BPA-vrije waterslang van 10m

Artikel 1: Algemeen – waarvoor dient deze cookie policy?

Deze cookie policy is van toepassing op het gebruik van cookies op de website www.bloomilly.be (hierna: “website”) van Bloomilly, maatschappelijke naam bv Joris Meuninck, ondernemingsnummer 0644.790.474, met zetel te Leon Bekaertlaan 38, 9880 Aalter (hierna: “Bloomilly”, “wij” of “ons”). Bloomilly is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u de website bezoekt (bv. uw IP-adres). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.

Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookie Policy’ op de website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Deze cookie policy werd het laatst gewijzigd op 12 april 2022.

Artikel 2: Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt.

Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

Artikel 3: De cookies op de website

Bloomilly maakt gebruik van verschillende soorten cookies op de website:

 • Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.
 • Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.
 • Puur technische cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d.
 • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics).

 

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde opsomming en beschrijving van de cookies op de Website:

 • Naam Cookie: Google Analytics cookie – Functie / Doel: Om de website te helpen analyseren hoe gebruikers deze gebruiken. – Gegevens die worden bewaard: Informatie over uw gebruik van de website, met inbegrip van uw IP-adres. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.be/ intl/nl/analytics/.

 

Artikel 4: Cookies beheren of verwijderen

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser). 

Het is echter mogelijk dat de website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de website minder goed zullen functioneren.

Vragen? Contacteer ons gerust: sofie@bloomilly.be

Artikel 1: Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

De website beschikbaar op het adres www.bloomilly.be (hierna: de “website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Bloomilly, maatschappelijke naam bv Joris Meuninck, ondernemingsnummer 0644.790.474, met zetel te Leon Bekaertlaan 38, 9880 Aalter (hierna: “Bloomilly”, “wij” of “ons”).

Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bloomilly, onder meer op of via de website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Bloomilly raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

Deze privacy policy is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de (uitvoering van) (diensten)overeenkomsten met de klanten van Bloomilly (in welk geval laatstgenoemde louter de verwerker is en niet de verwerkingsverantwoordelijke). Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen of van derden zoals ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van Bloomilly.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van Bloomilly die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers (bv. dienstverleners of transportbedrijven) die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan sofie@bloomilly.be. Bloomilly zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

Bloomilly behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 12 april 2022.

Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

Artikel 2: Wij zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Vennootschapsnaam: Joris Meuninck
Handelsnaam: Bloomilly
Maatschappelijke zetel: Leon Bekaertlaan 38, 9880 Aalter
Ondernemingsnummer: 0644.790.474
E-mail: sofie@bloomilly.be
Hyperlink Website: www.bloomilly.be

Artikel 3: Hoe kunt u onze Data Protection Officer contacteren?

Gelieve contact op te nemen met sofie@bloomilly.be

Artikel 4: Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bloomilly verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
– Om in contact te treden met u en u de nodige inlichtingen te verschaffen over onze diensten;
–  Klanten- en leveranciersbeheer;
– Administratie, boekhouding, bestellingen, uitvoering van een overeenkomst, facturatieopvolging;
–  Het verzenden van de gehuurde en aangekochte goederen;
– Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het toesturen van commerciële informatie over onze diensten.
– De verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Artikel 5: Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:
– u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (door bv. ondertekening van een verklaring met onze privacy policy of het aanvinken/aanklikken van een checkbox op de website);
– de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen; of
– indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bloomilly of van een derde (bv. bij de verwerking voor direct marketing), tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen, bv. wanneer u een kind bent;
– de verwerking een wettelijke verplichting is.

In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het vakje “Accepteren” aan te vinken voorafgaand aan het gebruik van de website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de website – geeft u Bloomilly de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

Artikel 6: Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u (voor zover u deze verstrekt): naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens gezinssamenstelling en/of zwangerschap indien nodig.

Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de website van Bloomilly verwerkt. Meer informatie over het gebruik van cookies op de website vindt u in onze cookie policy.

Artikel 7: Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Bloomilly)?

 • de IT-provider(s) van Bloomilly in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de website en IT-infrastructuur
 • dienstverleners inzake marketing
 • boekhouder(s)/accountants van Bloomilly
 • verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van Bloomilly

Artikel 8: Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

Deze gegevens worden niet gedeeld tenzij u daar toestemming voor geeft (bijvoorbeeld in het kader van een nieuwsbrief).

Artikel 9: Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van X-plose bv die zich bevindt in België.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren, maar niet langer dan 2 jaar.

Artikel 10: Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om ons te verzoeken om:
– inzage van uw persoonsgegevens;
– verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
– beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Bloomilly op sofie@bloomilly.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Artikel 11: Wat zijn onze verplichtingen?

Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

Wij werken, op hun verzoek, mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan. In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u. In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u Bloomilly contacteren op het e-mailadres sofie@bloomilly.be.

Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor
u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons gerust: sofie@bloomilly.be.

Deze website gebruikt cookies om je de best mogelijke beleving te bezorgen.